رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار به اوکراین سفر کردند
سازماندهی سفر این سه رهبر اروپایی چندین هفته به طول انجامید و آنها در تلاش برای سازماندهی این سفر هستند انتقادات در اوکراین در مور سازماندهی سفر این سه رهبر اروپایی چندین هفته به طول انجامید و آنها در تلاش برای سازماندهی این سفر هستند انتقاد در داخل اوکراین در مورد واکنش آنها به جنگ پاسخ آنها به جنگ را کاهش دهید.