رشد کودکان متاهل در افغانستان با افزایش فقر و کرونا / فروش کودکان برای غذا
ازدواج با دختران زیر سن قانونی در مناطق مختلف افغانستان رایج است. خانواده داماد پول امضای قرارداد را می پردازند و دختر کوچک معمولاً تا حداقل ۱۵ سالگی نزد پدر و مادرش می ماند. یونیسف تخمین می زند که ۲۸ درصد از زنان افغان بین ۱۵ تا ۴۹ سال قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند.