رشته پرستاری کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی شد


معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در این دانشگاه خبر داد.

پرستار

حسن قبادی گفت: مقطع کارشناسی ارشد پرستاری اطفال با مجوز پذیرش پنج دانشجو در سال جدید افتتاح شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اهداف و رسالت معاونت آموزشی در ایجاد رشته های جدید، راه اندازی دستیاری بالینی در رشته های قلب و عروق، عفونی گرمسیری و گوارش با جدیت توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دنبال می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل همچنین پیگیری دوره های دکتری باکتری شناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را از دیگر برنامه های اولویت دار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برشمرد.

رشته پرستاری کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی شد

رشته پرستاری کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی شد