رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
هشتمین دور از مذاکرات لغو تحریم ها که از پنجم آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله نفس گیری شده بود و مذاکره کنندگان برای رایزنی سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. تصمیم سیاسی آمریکا بگیرد