رئیس سازمان انرژی اتمی: آژانس همچنان پابرجاست و بر تاسیسات هسته ای کشور نظارت دارد
محمد اسلامی: در مورد راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، برنامه ریزی کرده ایم که بر اساس مطالعاتی که در هفته های آینده انجام می شود، رسماً ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان آغاز کنیم. .