رئیس جمهور: راه های جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی است
در این اجلاس علاوه بر سیستم قضایی خزر و استفاده مسالمت آمیز برای ارتقای امنیت دریای خزر، همکاری کشورها در زمینه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده در دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دریا و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر