دولت چقدر برای مستمری های معوق هزینه می کند؟


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت حقوق معوقه مستمری بگیران از آبان ماه آغاز می شود و ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت معوقات هزینه می شود.

دولت چقدر برای حقوق بازنشستگان معوقه هزینه می کند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.