دلیل بارندگی شدید تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: امتداد کم فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز به سمت جنوب ایران همراه با حرکت به سمت شمال سمت پرفشار منطقه گرمسیری و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی فراهم می کند و منجر به رگبار شدیدی در ایران شده است.