دستاورد محققان کشور روند دیالیز را کوتاه کرد – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آرین اخلاصی فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «تهیه و شناسایی غشای نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه پلی اکریلونیتریل برای حذف سموم اورمیک» گفت: پروسه همودیالیز طولانی، پرهزینه و برای بیماران ناخوشایند است به دلیل نارسایی کلیه، این پروژه انجام شد.

وی افزود: زیرا غشاهای تجاری معمول همودیالیز تنها بر اساس دو پدیده باستانی شامل انتشار و همرفت است. از این رو با هدف کوتاه کردن مدت زمان همودیالیز و همچنین افزایش راندمان فرآیند همودیالیز با استفاده از پدیده جذب، طرح را در دانشگاه اجرا کردیم.

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: نتایج این طرح کاملا منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده است و می تواند نقش مهمی در بهبود روند همودیالیز و مرزهای دانش در حوزه دیالیز داشته باشد.

وی در خصوص روند اجرای پروژه گفت: ابتدا با فرآیند الکتروریسی یک غشای نانوالیاف خالص بر پایه پلیمر پلی اکریلونیتریل ساختیم و سپس نانوجاذب هالویزیت را بر روی نانوالیاف موجود در غشا پخش کردیم. در نهایت، غشای نانوالیاف کامپوزیت نهایی را از طریق آزمایش‌های مشخصه‌یابی ارزیابی کردیم.
اخلاقی گفت: نتیجه نهایی این طرح می تواند به صورت مستقیم در صنعت پزشکی و همچنین غیرمستقیم در سیستم های تصفیه آب مورد استفاده قرار گیرد.

اخلاقی ادامه داد: این طرح در مناطق فاقد آب شرب با تغییر اندکی در مصالح به کار رفته در سیستم های تصفیه آب قابل استفاده است.

وی کوتاه کردن مدت زمان و افزایش راندمان فرآیند همودیالیز را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد. یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نوآوری در این پروژه در هیچ نمونه داخلی و خارجی وجود ندارد، گفت: استفاده از پدیده جذب در غشا طراحی شده در غشاهای تجاری رایج وجود ندارد.