دانشجویان، دختران و زنان خانه دار بیمه اجتماعی هستنددر نوع اول نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار و دختر برای دریافت مزایای بازنشستگی ۱۲ درصد و در نوع دوم شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد است. در نوع سوم که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی می شود مبنای محاسبه ۱۸ درصد خواهد بود.