«دارو» و نسخه های بسیاری برای بیماران
همزمان با اجرای طرح دروار، وزیر بهداشت اعلام کرد: «به منظور رفاه حال افراد فاقد بیمه، این افراد به مدت سه ماه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه نامه رایگان قرار می گیرند تا پاسخ سوال صلاحیت آنان تهیه شود. و به این ترتیب وقتی به داروخانه مراجعه می کنند تغییری ایجاد می شود که متحمل قیمت نمی شوند.