دادستان کل کشور: در اکثر گزارشاتی که مجلس به قوه قضائیه ارائه کرده است، اسناد جرم مشخص نیستاین امکان وجود دارد که نمایندگان مجلس از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلف تلقی کنند. اما قاضی هنگام بررسی گزارش در قوه قضائیه اقدامات مندرج در گزارشات را طبق قانون اجرا می کند و در مواردی که طبق قانون جرم تلقی می شود، می تواند تصمیم بگیرد.