دادستان: همکاری شهرداری آبادان با عبدالباقی/شهرداری مسئول حادثه متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمن سازی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی سازه، شهرداری و در صورت لزوم استانداری و دولت و بخش هایی از سازمان آتش نشانی و سازمان آتش نشانی است. سازمان مدیریت بحران در قانون مربوط به این سازمان به صراحت آمده است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.