خطر بیکاری ۳۰۰۰۰ مربی رانندگی
در حال حاضر دو گروه از مربیان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که ماشینشان مال مدرسه است کارمند تعریف می شوند و بیمه می شوند اما معلمانی که با ماشین شخصی خود کار می کنند طبق قانون باید از بیمه خودشان استفاده کنند که به دلیل حقوق پایین آنها یعنی ساعتی ۲۸ هزار تومان است. استطاعت آن را ندارد.