"جهل مقدس" با نوشابه از بهشت
جاهلیت مقدس از خدا صحبت می کند و می گوید که موسی جرأت نداشت گفتگوهای خود را در کوه طور بیان کند و حاملان جاهلیت روشن نمی کنند که کی و کجا چنین مأموریتی به آنها داده شده است؟ / جاهلیت مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به صورت متن مطرح می کند و فکر می کند در دنیایی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد نفر وارد آن شده اند و ۸ میلیارد از جمعیت آن در حال حاضر زنده هستند (البته در فاصله بین نوشتن و انتشار). گذشت و برخی از نوزادان آمدند) به جز گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و طرد شده اند.