جذب ۱۰۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: نرخ و افزایش بازپرداخت پرستاران یکی از راهکارهای جبران زحمات این قشر متعهد و مشوقی برای عدم مهاجرت پرستاران خواهد بود که باید برنامه و بودجه در نظر گرفته شود. سازمان اعتبارات مطلوب را در نظر بگیرد.