ثبت ۴۱۰۰ گزارش در سامانه سوت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور، سوت زدن را یک مسئولیت ملی و یک تعهد اجتماعی در تقابل فرار مالیاتی است، افزود: هرگاه مردم به موارد مختلف تکیه کنند، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می شود و لازم است گسترش حوزه های نظارتی و رسمی همراه با تعریف روش های نوین همکاری و تعامل عمومی در اولویت قرار گیرد. دوره تحول.” چون این زمینه است بهره وری حداکثر سیستم مالیاتی و رعایت تعهدات قانونی و شناسایی مناطق پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی دولت به خواسته های جامعه را تضمین می کند.

وی با تاکید بر اینکه در دوره تحول نظام مالیاتی استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی برای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی از اولویت های این سازمان است، گفت: گزارش هایی در این سامانه در حال ثبت است که مبنی بر اینکه این فرآیند در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است.

او بیشترین آمار را دارد دادگاه وی این زن را متعلق به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از ۷۸۱ مورد تخلف در حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و …) اغلب در حوزه عدم استفاده بوده است. کارت خوان بوده است، na تحصیل و تکمیل اطلاعات کافی به ۱۶۶ متخلف پیامک با نیاز قانونی نصب و استفاده کارت خوان و عواقب قانونی عدم نصب و استفاده از دستگاه نگرشارسال شد.

دکتر. منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ مورد گزارش مهم است در ارتباط با فرار مالیاتی مستلزم بازدید میدانی توسط ۳۰ گزارش استخراج و پیگیری شد مهم به اداره کل امور مالیاتی ارسال و ۸۰ فقره پس از بررسی اطلاعات ارسال می شود تا بررسی های لازم و قانونی انجام شود.

رئیس سازمان مالیاتی کشور در ادامه ۳ گزارش دادگاه یک زن مظنون به دریافت رشوه نیز گفت: این پرونده ها نیز برای سیر مراحل قانونی به هیات انتظامی مالیاتی ارجاع شده است.

وی در ادامه از شهروندان خواست به درگاه مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش ویژه «سوت زدنگزارش های خود را ارسال کرده و تا یک درصد از مبلغ نهایی مالیات جمع آوری شده پاداش ویژه دریافت کنید.