ثبات نسبی هوا همچنان ادامه دارد


الگوی تشکیل شده بر فراز غرب دریای خزر و شمال غرب، پایداری نسبی و عدم تغییر شرایط جوی این مناطق را حداقل تا پایان مرداد ماه نشان می دهد.

آلودگی هوا

در این مدت پارامترهای جوی این مناطق از جمله دما، فشار، رطوبت، باد و بارش کم و بیش ثابت و شرایط جوی فعلی ثابت خواهد ماند.

تا پایان مرداد ماه دمای هوا در عصرها و صبح ها در منطقه اردبیل خنک و گاهی سرد است و حداکثر دما در روزها معمولا بین ۲۰ تا ۲۳ درجه و در گرم ترین روزها از ۲۶ درجه بیشتر نخواهد شد. در غرب دریای خزر و سایر نقاط شمال غرب در روز گرم است و در شب از گرما کمی کاسته می شود.

وزش بادهایی که گاهی با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غالب شمال به شرق می وزند در محدوده وسیع تری از این مناطق ادامه دارد.

آسمان منطقه اردبیل و ارتفاعات شرقی منتهی به گیلان در عصر و شب به دلیل وزش باد شمال شرقی و در برخی نقاط ابری و در برخی از روزها در غرب دریای خزر ابری و در سایر نقاط صاف پیش بینی می شود. شمال غرب، گاهی با افزایش ابر.

مسعود اثر ایردموسی

غروب آفتاب