تور Shadowfield
سایه سال ها خواند و نوشت و خواند، آرمان در رویاهایش بزرگ شد و در پست دولتی نشست، اما آیا می توان در روزهای گرم آفتاب و سایه های بلند و باریک، شفای روح خسته را یافت… رادیو را انتخاب کرد و موسیقی او در اعتراض به کشتار هفده شهریور دولت شریف امامی.