توجه / نیاز به عذرخواهی رسمی آلمان از ایران
با گذشت بیش از سه دهه، مجروحان و دولت ایران همچنان با دردهای بی درمان و طاقت‌فرسا و همچنین هزینه آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه رژیم سابق عراق به عنوان عامل این جنایت مسئولیت مستقیم دارد، اما این مسئولیت همکاری و فروش کشورهایی است که به طور غیرمستقیم در این جنایت دست داشته اند که در قانون به عنوان مسئولیت مشتق از آن یاد می شود.