تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (جراحی سینه) چیست؟ لب مدل زندگی | کویتوس


تغییر در حساسیت پستان بعد از جراحی ممکن است منجر به کاهش یا افزایش حساسیت شود. در همه موارد ، احتمال احساس پستان دائمی در حدود 3 تا 5 است. طبق آمارهای جدید ، این مقدار تقریباً نصف است. در روش برش حداکثر تابش قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید