تصویب قطعنامه ۵۹۸; دو روز پس از گزارش “چرا صلح نکنیم؟”
هاشمی رفسنجانی از میرحسین موسوی نخست وزیر خواست تا گزارشی از وضعیت اقتصادی ارائه کند. وی همچنین از محسن رضایی خواست تا فهرستی از نیازهای خود را برای پایان پیروزمندانه جنگ تهیه کند و فرمانده وقت سپاه نیز فهرست بلندبالایی نوشت که به هیچ وجه گزارش نخست وزیر را از راه اقتصادی نخوانده و البته اگر بداند. هدف هاشمی رفسنجانی چه بود شاید کمی واقع بینانه تر می نوشت، اما این چیزی بود که هاشمی به آن نیاز داشت. نشان دهید که بین واقعیت و رویا چقدر فاصله وجود دارد.