به احتمال زیاد گریه خواهیم کرد (با صدای خسرو شکیبایی)


اشتباه ما بود

این اشتباه ما بود که در خیال جام رویای سرچشمه را دیدیم

دستمان خالی است

دلمان پر است

مثلا صحبت های ما یعنی ما!

کاش می دانستیم

هیچ پروانه ای روز تولدش را به یاد نمی آورد

حالا برای خواب آب از تشنگی بمیریم فرقی نمی کند

شما اهل کجا هستید؟

یک دستمال سفید، یک پاکت سیگار، گزینه ای برای شعر فروغ،

و تحمل طولانی بیاورد

احتمال اینکه ما گریه کنیم خیلی زیاد است!