برنامه را متوقف کنید "دکتر" در مقابل "ادعای عجیب و غیر علمی" مهمان / عذرخواهی "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز یک ادعای عجیب و غیرعلمی از سوی میهمان مطرح شد که به درستی این ادعای غیرعلمی را به جمعی از اساتید کشور یادآوری کرد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم تجربه کافی، نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد، از مهمان برنامه برای این نظر مستند بخواهد و اظهارات غیرمستند مهمان را تصحیح کند.