برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیهر خونی که در این سرزمین ریخته شده، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود غلتیده اند و بسیاری از مادران دزدیده شده اند. باید ادبیات خون و خونریزی را از فرهنگ این کشور حذف کنیم. برای همیشه کافی است!