ببینید | گفتگوی سعید روستایی درباره تحریم های غضب علیه ایران در جشنواره مونیخسعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ گفت: می توان سریالی درباره مشکلاتی که تحریم های غرب برای مردم ایران ایجاد کرده ساخت، نگرانی های ناشی از تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد کرد و محدود به آن نبود. مشکلات اقتصادی». هیچ کشوری حاضر نشد به ما دارو بدهد. مردم دیه پرداخت کردند و مشکل همچنان ادامه دارد.