ببینید | چشم و گوش پادشاه؛ سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستاناین سازمان بعدها به الگویی برای سلوکیان حاکم بر سرزمین هخامنشیان تبدیل شد: شبکه ای از مأموران که همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. هر گوشه پنهان و تاریک، هر بازار شلوغ و شلوغی می تواند در دسترس این جاسوسان باشد. گویی دیوارها چشم داشتند و بردگان به اردوگاه دشمنانش رفتند تا هنگام بازگشت او را از آنچه دیدند آگاه کنند.