ببینید | جنگ جهانی قدیم: وقتی زمان مناسب برای انتقام است
داستان این فیلم درباره یک جنگ بزرگ است. جنگی که حدود سه هزار سال پیش بین دولت ها و دولت های آسیا و آفریقا رخ داد. جنگ جهانی دوم برای سرنگونی امپراتوری بزرگی که منطقه را ناامن و خشن کرده بود. داستان ما درباره سقوط امپراتوری آشور است و ایران یکی از دشمنان آن است.