بازگشت آموزش «تزریقی» پس از سه دهه در لیست آموزش همگانی هلال احمرعلاقه مندان می توانند در سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خادم) شرکت کرده و چهار دوره کمک های اولیه شامل آمادگی، کنترل خونریزی و شوک، احیای قلبی ریوی و سوختگی را گذرانده و در همین سامانه پس از گذراندن تست ها، گواهی قبولی در آزمون ها را دریافت کنند. دوره ها به صورت الکترونیکی و سپس برای ثبت نام حضوری در دوره های کمک های اولیه و تزریق به شعب هلال احمر مراجعه کنید.