ایمنی قطار اردبیل را فدای زمان باز شدن نکنید!


حوادث مترو و قطار یزد به مسئولان و بهره برداران راه آهن اردبیل یادآوری می کند که باید در اجرای پروژه نهایت دقت فنی و فنی را داشته باشند.

ایمنی قطار اردبیل را فدای زمان باز شدن نکنید!

با وعده هایی که برای کاهش ایمنی فنی کار برای افتتاح سریع داده اید تحت فشار قرار نگیرید زیرا افتتاح راه آهن تنها فشار روانی جامعه است و تقریباً در کوتاه مدت هیچ سود اقتصادی برای اردبیل ندارد و هیچ محموله یا مسافران روی زمین رها می شوند.

تونل هایی که نیاز به آزمایش، طراحی مجدد و بازسازی دارند را نادیده نگیرید. پل های ویژه حساس ترین ساخت و سازهای استان هستند و حسابرسی و آزمایش مالیاتی آن نباید با جان و مال مردم انجام شود.