انیسه خزعلی به مادران دورکار وعده داد: قانون دورکاری به نفع زنان تغییر می کند
قانون قبلی سال ۱۳۸۹ مشکلاتی داشت که کارفرمایان را نسبت به دورکاری زنان بی رغبتی کرد. مثلاً می گویند کارفرما باید وسایل و لوازم مورد نیاز کارمند را در منزل تهیه کند، خیلی جاها این امکان وجود ندارد و کارفرما اصلاً زیر بار دورکاری نمی رود.