انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه های تولید شده از شیر افزایش یافته است/نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوار حذف شده است.
داده های بازار تایید می کند که میزان مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. از آنجایی که قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است، در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، این قیمت بر تعداد خرید تأثیر می گذارد.