افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواد شوینده
الزام انجمن برای افزایش قیمت مواد شوینده به شرح زیر است؛ افزایش ۷۰ درصدی میزان شوینده دستی، افزایش ۶۵ درصدی میزان شوینده ماشینی، افزایش ۶۰ درصدی میزان شوینده و شوینده، افزایش ۵۰ درصدی میزان شامپو و سایر شوینده ها، افزایش ۸۰ درصدی سرعت صابون و خمیر دندان.