از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; مدیریت اعتراضات با "باند فشاری" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
آنها به امدادگر می آموزند که اگر از بانداژ فشاری برای بستن زخم زخمی استفاده می کند، باید زمان دقیق بانداژ را روی یک تکه نوار یا پارچه در کنار زخم بنویسد تا بقیه پرسنل امدادی یا پزشکی پیگیری کنند. مسیر کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه یکبار زخم را باز و بسته کنید تا جریان خون به بافت ها قطع نشود.