از چه زمانی «شرکت سینمایی» جای «قوه قضاییه» را گرفت؟!
وقتی سازمان سینمایی می‌گوید می‌خواهیم هنرمندان خاصی را از کار در حرفه‌شان منع کنیم، یعنی این سازمان خودش را در جایگاه قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (و نه متهم) و سلیقه‌اش قرار می‌دهد. به عنوان قانون تصویب شد! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.