از بی حجاب ها جریمه بگیریم / احتمالا از خارج پول می گیرند تا بی حجاب موتور سواری کنند /
حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان به افزایش گشت های بدرقه در خیابان ها اشاره می کند و می گوید این مطالبه مردمی است و باید تعداد گشت های اسکورت افزایش یابد. وی معتقد است که می توان ۴ اخطار داد و بار پنجم تعهد کرد و بار ششم را جریمه کرد.