ارتفاعات چوبر زیر پای طبیعت گردان


طبیعت گردان برای شروع پیاده روی و رسیدن به ارتفاعات چوبر از مسیر کوه سنگره استفاده می کنند. کوه سنگر یکی از راهبردی ترین مناطق ارتباطی در ییلاق تالش و استان اردبیل است. یکی از زیباترین پدیده های طبیعی ایران کوه ها هستند که از دیرباز وجود داشته اند. محل عشایر و عشایر عشایر و عشایر است، بنابراین ییلاق نشینان لمیر و چوبر در ۶ ماه اول سال از سال های بسیار قدیم تا امروز که هوای خنک کوهستانی، چمنزارهای سرسبز و چشمه سارها است، همین کار را می کنند. شرایط طبیعی بسیار خوبی دارند و در منطقه ییلاقی زندگی می کنند.

حسن حقی

:۰۳

-۳-۱۷
۰http://fna.ir/1pfaru