احمد مسعود: در درون طالبان دودستگی وجود دارد/ من به دنبال راه حل افغانی برای افغانستان هستم
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید محکم در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به عنوان یک کشور منفرد بلکه به عنوان یک جامعه متحد با طالبان روبرو شود و همچنین با همه احزاب و احزاب افغانستان برای یافتن راه حل واقعی برای افغانستان همکاری کند. راه حل یا دوره ای سیاسی که با ایجاد مشروعیت لازم، شرایط کشور را برای استقرار حکومت قانونی آماده می کند.