آیا همه قراردادها مشمول افزایش حقوق هستند؟


سخنگوی کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: حقوق کارگران لشکری ​​و کشاورزی و مستمری بگیران با هر نوع قراردادی افزایش می یابد. این افزایش تنها شامل نیروهای رسمی دولتی نمی شود.

آیا همه قراردادها مشمول افزایش حقوق هستند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.