آقای حسن عباسی! سعی نکنید فارغ التحصیلان را به سبد خرید ببندید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر انسان کوچکترین احترامی برای نسل بشر قائل باشد و یا به «کرمانه بنی آدم» قرآن اعتقاد داشته باشد، از این که مردم را روی گاری سواری اینقدر گستاخانه بگوید، صحبت نمی کند. این سخنرانی حسن عباسی نمایانگر نگاه او به «مردی» است که او را الاغ و اسب و قاطر می بیند و می تواند تصور کند او را به گاری بسته است! باید قدردان حسن عباسی باشیم که دیدگاه خود و همکارانش را در مورد مردم آشکار کرد.