آزمون ورودی؛ آزمون بدبینی / عباس عبدی
بدترین عارضه این نوع سیاست پذیرش برای دانشجویان، بدبینی و ناامیدی و احساس بی عدالتی در بین جوانانی است که سال ها تلاش کرده اند تا به دانشگاه برسند تا در رشته مورد نظر خود قبول شوند، اما احساس می کنند این هدف دور از ذهن است. هدف آنهاست. بر اساس معیارهای غیر آموزشی برسند