آزادی و آزادی/ یزید اکسیژن هوا را می مکد
حسین معلم آزادی است چون روحش را نفروخت اما پیام آور آزادی هم بود چون با «یزید» که «اکسیژن هوا می مکد» روبرو شد. ما هر مفهومی را با مقوله مخالف خود می شناسیم. اگر شب نباشد چه روزی است که شب است؟ اگر روزی نیست عدالت کجاست؟ هیچ تبعیضی وجود ندارد. وقتی امام حسین تسلیم ظلم و انحصار و ممانعت نمی شود یعنی در نقطه مقابل قرار می گیرد و این نقطه در دنیای مدرن آزادی نامیده می شود.